Hansen UnitAL- ger med det prefabricerade (modul) elementsystemet extremt låga u-värde och ett unikt, snabbt montage. Byggtiden minskar med upp till 60 %! Optimal planering och logistik för byggprojektet ger hög produktivitet och frigör värdefull tid för kund och andra entreprenörer.

Byggnaden blir på kort tid tät. Inga tillfälliga byggplasttätningar. Lägre kostnader för uppvärmning och uttorkning av byggnaden. Mindre buller och damm på byggarbets-platsen.

Fasadsystemet kan utföras i enkel eller dubbelfasad. I dubbelfasadalternativet innebär det extremt låga uppvärmningskostnader, möjlighet till effektiv solavskärmning utan att minska ljustransmissionen samt bättre ljudreduktion.

Hansen UnitAL har många fördelar:

  • Inga betongelement- mindre ytterväggsdjup och större invändig våningsarea.
  • Snabbt montage på arbetsplatsen. Inga ställningar/plattformar vid montaget.
  • Ihop montering av elementen under kontrollerade former i inomhusklimat ger bästa kvalitet.
  • Motordrivna luckor kan placeras i fasaden för comfort och brandventilation.
  • Dubbelfasaden ger möjlighet till ett väder skyddat solskyddssystem.
  • Gångbryggor placerade mellan den inre och den yttre fasaden vid varje våningsplan innebär effektivt underhåll och service.
  • Vintertid ger dubbelfasaden ett mycket lågt u-värde med låga energikostnader.
  • Sommartid håller solskydden nere kostnader för klimatstyrningen.
  • Fasadsystemet ger stora möjligheter att installera en avancerad och effektiv styrning av persienner och solskydd.
  • Komponenter såsom solceller, solenergi, natursten, fasadskivor och paneler kan levereras inbyggda i de prefabricerade elementen från fabriken.
Läs mer

VTC Malmö
Arkitektur och formspråk

Formmässigt består byggnaden av fyra olika element: hög byggnadskropp, avlång byggnadskropp, tung sockel och en glasbox. Innehållsmässigt är det är bebyggelsestruktur, som innehåller rationellt utformade kontor och kommersiella lokaler vilandes på ett parkeringsgarage. Byggnaden i sin helhet består av två vingar, fem våningar respektive tio våningar samt en central byggnad, som förbinder de två. Totalt 15.000 kvadratmeter lokaler för kontor, konferensaktiviteter, butiker och restauranger.

Bebyggelsekonceptet består av en hög kropp, som vilar på en tung sockel, en avlång kropp, som vilar på samma sockel samt en glasbox. Den avlånga kroppen stöttas ytterligare av ett antal pelare. Genom att den avlånga kroppen är skenbart svävande upplevs den som lätt vilket kontrasterar mot den höga byggnaden som vilar på den tunga sockeln. Detta förstärker samspelet mellan den arkitektoniska och den strukturella formen på byggnaden.

Fasadens utseende uttrycker sig starkt med tanke på djup och struktur, tack vare att tre av sidorna består av dubbelglasfasader. Inuti dessa finns det justerbara solskyddslameller, som vid sidan av de energieffektiva kvaliteterna bidrar den till att skapa ett djup i upplevelsen där lamellerna medverkar till ett varierat utseende beroende på tid på dygnet, väder och årstid.

Bärprofilerna i glasfasaden är designade så att den utanpåliggande dubbel-glasfasaden får en rytm som följer byggnadens struktur.  Den bärande strukturen är synlig. Den består av pelare och mittkärna.

För att fasaden ska få en uttrycksfull roll är strukturen på byggnaden i hög grad transparent. För att reglera ljusinsläpp och reflektioner finns det flexibla solskyddslameller på tre av byggnadens sidor.

Arkitektur

Fastigheten har ett starkt profilläge i närheten av Turning Torso i en expansiv stadsdel med vacker utsikt över Öresund. Fasaden skapar ett varierat och intressant uttryck, samtidigt som den är rationellt uppbyggd. Den norra fasaden på den avlånga byggnadskroppen skapar en individuell prägel på varje fönsteröppning, samtidigt som den tillgodoser fasadens kvaliteter avseende flexibilitet, energieffektivitet, ljusinsläpp och utsikt. Dubbelglasfasaden bidrar till att skapa en djupverkan i fasaden.

Funktion

Hela fastighetens inomhusklimat styrs dygnet runt under alla årstider av avancerande system för energi-återvinning, kontroll och övervakning. Glasfasadernas utformning gör fastigheten till en av världens mest energisnåla glaskontor.

Innovation

Konstruktion:
Fasaden är uppbyggd av prefabricerade glaselement, där den yttre delen av dubbelfasaden, hänger i de inre elementen, utan genomgående stag in i byggnadsstommen. Detta ger minimalt med köldbryggor, som kan försämra energiförlusterna. Konstruktionen ger också ett snabbt och rationellt montage

Energi:
Grundtanken är att den dubbelglasade fasaden och solskyddssystemet stänger ute solvärmen under sommaren för att minska behovet av kylning och för att säkerställa tillräckligt bländskydd. Värmeproduktionen mellan rutorna regleras via temperaturstyrda öppningar överst på dubbelfasaden. Omvänt, under vintern, har luftrummet mellan rutorna en isolerande effekt när öppningar regleras. Motordrivna luckor är placerade i fasaden för reglerad komfort och brandventilation. Gångbryggor finns mellan den inre och yttre fasaden vid varje våningsplan för att effektivisera underhåll och service.

Den totala energiförbrukningen för fastigheten är 120 kWh per kvadratmeter per år, varav hyresgästernas förbrukning är 45 kWh och själva byggnadens förbrukning är 75 kWh. Med tanke på att byggnaden har stora glasytor, är detta en otroligt låg förbrukning. Det är också mycket lägre än 200 kWh per kvadrat-meter per år som är normalt för en kontorsfastighet.

Energi och solskydd
Beställarens högt uppsatta mål med projektet var att skapa ett extremt energisnålt kontorshus, estetiskt tilltalande med stora glasytor. Initialt fokuserade projektgruppen på frågan om energiförbrukning och ett omfattande utredningsarbete sattes igång. Då det krävdes en unik samlad spetskompetens inom området, valde man att konsultera PreconalHansen i ett tidigt skede.

I det inledande arbetet av projektet gjordes en djup research, i syfte att integrera alla funktioner för att skapa ett optimalt fungerande kontorshus under alla årstider och väderlekar. Alla den samlade kompetens som finns inom Hansen-koncernen användes för att utveckla UtitAl -systemet för detta unika bygg- och energiprojekt.

I projektgruppens regi gjordes bland annat simuleringar av energiförbrukning, inomhusklimat och dagsljus. Efter alla utvärderingar valde beställaren en dubbelglasad fasad med persienner mellan glasrutorna – ett så kallat väderskyddat solskydd system. Vinkeln på persiennerna justeras automatiskt beroende på solinstrålning och solens aktuella position. Sommartid håller solskydden nere kostnaden för klimatstyrningen. Persiennerna är utförda med 150 mm breda lameller för att få så stort ljusinsläpp som möjligt.

Tekniska specifikationer
Empty tab. Edit page to add content here.
Dokument
Empty tab. Edit page to add content here.